Osztrák cégalapítás AG formában: nagyobb presztizs, nagyobb költségek

OSZTRÁK CÉGALAPÍTÁS RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI FORMÁBAN (A.G.)

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE Alaptőke: az alaptőke valójában az összes részvény névértékének összege. Az osztrák részvénytársaság pénzbeli hozzájárulás nélkül, nem pénzbeli hozzájárulással (apporttal) is alapítható. Nem pénzbeli hozzájárulás (apport) osztrák cégalapítás során lehet bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog (ingó és ingatlan), szellemi alkotás (pl. vagyoni értékű műszaki, gazdasági, szervezési ismeret, azaz know-how), vagyoni értékű jog (pl. a cég jó hírneve, azaz goodwill-je), és apportálható az adós által elismert, vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is.

RÉSZVÉNYTÍPUSOK, RÉSZVÉNYFAJTÁK AZ OSZTRÁK A.G. ALAPÍTÁS ESETÉN Az osztrák rt.-ben a részvény testesíti meg a tagsági jogokat. A nyomdai úton előállított részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik. A nyomdai úton előállított részvényeket a technika fejlődésével lassan felváltják az úgynevezett dematerializált részvények. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. Dematerializált részvény esetén az osztrák cég részvényesének nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Dematerializált részvény esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják. Azokat a részvényeket, amelyek nem térnek el az általánostól és a részvény névértéke szerinti, arányos részvényesi jogokra jogosítanak, törzsrészvényeknek nevezzük. Ettől eltérő részvények valamiben különböznek, ezeket elsőbbségi, dolgozói, kamatozó vagy visszaváltható részvényeknek nevezzük az osztrák céggel kapcsolatban. Elsőbbségi részvény: az elsőbbségi részvény osztrák cégalapítás esetén azt jelenti, hogy a törzsrészvények tulajdonosaihoz képest valamivel több joguk van e részvény tulajdonosainak. Az osztalékelsőbbséget biztosító részvény jogosultja az osztalékról való döntés esetén először jogosult az osztalék felvételére (kifizetés időbeli elsőbbsége) vagy a névértéknél nagyobb mértékre lesz jogosult. Dolgozói részvény: a dolgozói részvény intézménye azt a célt szolgálja az osztrák jogban, hogy a munkavállalók is a tulajdonhoz való kötődéssel érezzék magukénak a munkáltatójukat, a részvénytársaságot. A teljes, illetve részmunkaidős munkavállalók számára bocsátható ki kedvezményesen vagy akár ingyenesen a jogviszonyuk fennállásának időtartamára. A szűkebb alanyi körből fakadó sajátosságok miatt az osztrák cég e részvényfajtája csak korlátozottan forgalomképes. Kamatozó részvény: az osztrák A.G. részvény lehet kamatozó részvény is, ami a betét és a részvény kombinációja. Az elnevezés azt jelenti, hogy a részvénytulajdonost az adózott eredményből a részvényen feltüntetett módon számított kamat illeti meg. Emellett természetesen az osztalékhoz főződő joga is megmarad, tehát, hogy ha a részvénytársaság osztalék kifizetéséről dönt, akkor a kamatozó részvény tulajdonosát a kamaton kívül a törzsrészvény tulajdonosát is megillető osztalék is megilleti. Kamatozó részvény az alaptőke 10%-át meg nem haladó mértékében hozható forgalomba. Visszaváltható részvény: ha az osztrák cégalapításkor, vagy későbbi módosítás során a részvénytársaság alapító szabálya lehetőséget ad arra, akkor az alaptőke 10%-át meg nem haladó mértékben olyan névre szóló részvény is kibocsátható, amely az ausztriai részvénytársaságnak vételi jogot, a részvényesnek eladási jogot biztosít, ez a visszaváltható részvény.

AZ AUSZTRIAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE Az igazgatóság az osztrák részvénytársaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül. Az ausztriai részvénytársaság alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy az osztrák cég igazgatóságának elnökét közvetlenül a közgyűlés választja. Az igazgatóság feladata: a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése; az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít; az ausztriai rt. üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

AZ OSZTRÁK A.G. IGAZGATÓTANÁCSA A nyilvánosan működő részvénytársaságnál, ha az alapszabály úgy rendelkezik, igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működhet. Ebben az esetben az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait az osztrák részvénytársaságban. A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nincs mód ügydöntő felügyelőbizottság választására. A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nem választható igazgatóság helyett vezérigazgató. Osztrák cég esetén az igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül. Az osztrák részvénytársaság alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy az igazgatótanács elnökét közvetlenül a közgyűlés választja. Az igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie, az alapszabály ennél magasabb arányt is megállapíthat. Függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. Ügyintézés és jogkövető magatartás: az Egyéni Vállalkozásnál lehet a vállalkozás alapításakor a költségeket megtakarítani, azonban a többi vállalkozási formában Magyarországon és Ausztriában is inkább ajánlott jogi szakemberek igénybe vétele.