Cégalapítás Ausztriában: titkolt felelősségi és törzstőke szabályok, könyvvizsgálat...


CÉGALAPÍTÁS AUSZTRIÁBAN ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT Az Ausztriában bejegyzett gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy az Ausztriában bejegyzett gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak.

CÉGALAPÍTÁS AUSZTRIÁBAN ÉS FELELŐSSÉGI VISZONYOK Az osztrák cég teljes felelősséggel - egész vagyonával - tartozik tartozásaiért a hitelezők felé. Az ausztri cég tagjainak felelőssége ezzel szemben korlátozott, mert csak törzsbetétjük összegéig tartoznak helyt állni a társasággal szembeni követelésekért. A tag a társasággal szemben felel a törzsbetét szolgáltatásáért, az esetlegesen a társasági szerződésben előirt pótbefizetések és vállalt mellékszolgáltatások teljesítéséért.

ADÓSZÁM KIADÁSA AZ AUSZTRIÁBAN ALAPÍTOTT CÉG SZÁMÁRA Ausztriában a cégalapítást követően társasági adót kell fizetni, ami az éves nyereség 25 %-a. Ha nincs nyeresége, akkor Ausztriában a törvény által előírt törzstőke 5 %-a a társasági adó nagysága, azaz 437,50 EUR/negyedév (első évben 273,- EUR/negyedév). Az osztrák cég bejegyzését követő napon a kapott okiratokkal be kell jelentkezni az adóhivatal területileg illetékes hivatalába. A osztrák adóhivatal a bejelentkezéskor közli, hogy székhelyüket mikor keresi fel, és ha a vizsgálat mindent rendben talált, akkor 3 munkanap múlva megkapjuk az adószámokat.

MELLÉKSZOLGÁLTATÁS, ÜZLETRÉSZ, TÖRZSTŐKE A mellékszolgáltatás: Ausztriában a társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak. Az üzletrész: az osztrák társaság tagjainak a társaság közös vagyonából őket megillető hányadrészt, illetve a tagokat a társasággal szemben megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket az üzletrész testesíti meg. A törzstőke változásai: A törzstőke felemelésének Ausztriában két formája van. Az első esetben a törzstőke felemelése új törzsbetétek szolgáltatásával történik (vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával). Erre osztrák cég esetében csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tagok valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltattak. A másik lehetőség a törzstőkén felüli vagyonból történő törzstőke felemelés. A törzstőke felemeléséről a taggyűlés jogosult dönteni a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályok betartásával, azzal, hogy a tőkeemeléshez - ha a társasági szerződés szigorúbb rendelkezést nem tartalmaz - egyszerű szótöbbséggel meghozott határozat elégséges.

GMBH MEGSZŰNÉSE AUSZTRIÁBAN Ha a társaság tagjainak száma 1 főre csökken, akkor a társaság Ausztriában nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként tovább működik. A Kft. megszűnéséhez, egyébként a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség. A GmbH jogutódlással vagy jogutód nélkül szűnhet meg: jogutóddal szűnik meg a társaság Ausztriában társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén. Társasági formaváltásnak számít Ausztriában, ha a gazdasági társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági formát választ (például átalakul részvénytársasággá). A korlátolt felelősségű társaság jogutód nélküli megszűnésének esetei: - a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; - a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli, avagy jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); - a cégbíróság a törvényben meghatározott okok miatt megszünteti a társaságot; - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. - A korlátolt felelősségű társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnikmeg. Ezt követően lehet a társaság vagyonát felosztani.