Ausztriai cégalapítás: rejtett költségek, ügyvezetés, ausztriai cégalapítás költségei


AZ AUSZTRIAI CÉGALAPÍTÁS CÉGBEJEGYZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK 1. az ausztriai cégalapítás társasági szerződése elkészítésének, ügyvédi ellenjegyzésének, cégeljárásban való jogi képviseletnek a díja (kizárólag a felek megállapodásától függ); általában összesen 5000 euró az eljárás díjtétele; 2. Az ausztriai cég képviseletével kapcsolatos hiteles cégaláírási nyilatkozat; 3. ingatlanapport esetén a hiteles tulajdoni lap másolata; 4. külföldi cégkivonat német nyelvű fordítása (amenyiben az ausztriai cégalapításban külföldi cég is részt vesz); 5. a társaság tagjai minden egyes pénzbeli betét legalább felét kötelesek a társaság számlájára befizetni; 6. közzétételi költségtérítés.

A TAGGYŰLÉS AZ AUSZTRIAI CÉGALAPÍTÁST KÖVETŐEN A taggyűlés - mint a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve - dönthet mindazokban a kérdésekben, amelyeket a törvény kifejezetten a taggyűlés hatáskörébe utal: - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést; - a tagok által az ausztriai cég javára pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; - osztalékelőleg fizetésének elhatározása az auzstriai cég tagjainak javára; - elővásárlási jog gyakorlása az osztrák társaság által; - az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; - az Ausztriában bejegyzett cég üzletrészének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; - eredménytelen árverés esetén döntés az osztrák cég üzletrészéről; - az osztrák társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; - az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; - a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; - az ausztriai cég társasági szerződés módosítása; - az osztrák GmBH törzstőkéje felemelésének és leszállításának elhatározása; - törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; - törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; - az ausztriai cég törzstőkéje felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; Az ausztriai cégalapítást követően a taggyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.

ÜGYVEZETÉS AZ AUSZTRIAI CÉGALAPÍTÁS UTÁN Az ügyvezető: az osztrák cég társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik személyek köréből az ausztriai GmbH taggyűlése által választott egy vagy több ügyvezető látja el. Ha az ausztriai cég társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni.

AUSZTRIAI CÉGALAPÍTÁS ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Az ausztriai korlátolt felelősségű társaság akkor köteles felügyelő bizottságot létrehozni, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre való figyelemmel előírja. Felügyelő bizottságot kell alakítani, ha: - a törzstőke 70 000 eurónál több és az üzlettársak száma több mint 50 fő - az alkalmazottak száma több mint 300 fő A Felügyelő bizottságot a Közgyűlés választja. Az utóbbit az üzlettársak alkotják. A Felügyelő bizottság a munkavállalók érdekeit is képviseli. A Gmbh-nál jogi személyiséggel rendelkező társaság, saját vagyonnal rendelkezik, keresetet nyújthat be, illetve be is perelhetik.