Cégalapítás Ausztria: gmbh bejegyzés titkolt részletei...


CÉGALAPÍTÁS AUSZTRIA: GMBH BEJEGYZÉSE Bejegyzési kérelemhez csatolni: 1. az osztrák cég társasági szerződést,
2. az Ausztriában bejegyzendő cég székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okiratot;
3. amennyiben a cégalapítás Ausztriában külföldi cég vagy más szervezet tagsága mellett történik, úgy ebben az esetben a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatát és annak német nyelvű hiteles fordítását, illetve annak hiteles fordításban történő igazolását, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai jog szerint nyilvántartásba vették, illetve azt az okiratot, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható;
4. a külföldi személy ausztriai kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot;
5. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a tisztségviselőinek kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja, valamint a megválasztásának időtartamát tartalmazó okiratot cégalapítás Ausztria esetén,
6. a cég képviselőinek hiteles cégaláírási nyilatkozatát;
7. ha az Ausztriában megalapítandó cég könyvvizsgálatot vesz igénybe, úgy könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek megválasztását elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát;
8. ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként az alapítandó ausztriai cég részére törzstőkeként történő szolgáltatása esetén az ingatlan - három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható; a tulajdoni lapon a következő bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet;
A bank által a megalapított osztrák cég törzstőke befizetésére vonatkozóan kiadott igazolással és társasági szerződésünkkel illetve jogi képviselőnkkel a jegyzőnél kérhetjük vállalkozásunk bejegyzését. Az okmányok egyeztetése és nyilvános aláírása után jogi képviselőnk intézkedik a cégbíróságon a vállalkozás bejegyzéséről. A bejegyzés időtartama 30 nap.

Ezen túlmenően kifejezetten korlátolt felelősségű társaság esetén csatolni kell: - a tagjegyzéket, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével; - a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban a hitelintézet igazolását a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről, az ausztriai cég ügyvezetőjének nyilatkozatát a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról és annak jogcíméről, a tagoknak a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozatával együtt.

AUSZTRIAI CÉGALAPÍTÁS CÉGBEJEGYZÉSI KÉRELME A cégalapítás Ausztria területén a cégbejegyzési kérelem egy példányának benyújtásával folytatódik, a mellékletek pedig fajtánként legalább két példányban, a létesítő okirat és az aláírási címpéldány pedig legfeljebb öt példányban nyújtható be a cégbírósághoz. A mellékletek egy eredeti példánya a cégbejegyzést követően a cégiratok között marad, a cég létesítésére vonatkozó okirat, illetve az aláírási címpéldányok esetleges további példányait pedig a cégbíróság - bejegyzési záradékkal ellátva - a cégbejegyzésre vonatkozó végzéssel együtt kézbesíti az ausztriai cég bejegyzését kérőnek.